بایگانی‌های ارتقای توانمندی های هوشی - شناختی - مرکز کاردرمانی و گفتاردرمانی افق مرزداران

ارتقای توانمندی های هوشی – شناختی

ارتقای توانمندی های هوشی – شناختی

اقدامات سنجش روانشناختی به اجرا و نمرهگذاری محدود نبوده و مسئولیت تفسیرهای کاربردی را نیز در راستای برنامه ریزی مداخلات آموزشی-درمانی عهدهدار است. مقیاس هوشی وکسلر به عنوان یکی از کاربردیترین مقیاسهای انفرادی سازه هوش محسوب میشود که به موازات مقیاسهای هوشی استانفورد-بینه و مقیاسهای شناختی وودکاک-جانسون، نیمرخ هوشی را تدوین نموده و اطلاعات مفیدی […]

ادامه مطلب