بایگانی‌های انحراف پا - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

چرخش پا کودکان به سمت داخل (علت و درمان)

چرخش پا کودکان به سمت داخل (علت و درمان)

پنجه‌های پای بیشتر افراد هنگام راه‌رفتن به‌طور مستقیم رو به جلو یا اندکی به سمت خارج قرار می‌گیرد 

منصور نوری، دانشجوی دکترای تخصصی کاردرمانی

ادامه مطلب