بایگانی‌های IQ - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

آزمون هوش وکسلر

آزمون هوش وکسلر

آزمون هوش اقدامات سنجش روانشناختی به اجرا و نمره گذاری محدود نبوده و مسئولیت تفسیرهای کاربردی را نیز در راستای برنامه ریزی مداخلات آموزشی-درمانی عهده دار است. آزمون هوش وکسلر به عنوان یکی از کاربردیترین مقیاسهای انفرادی سازه هوش محسوب میشود که به موازات مقیاسهای هوشی استانفورد-بینه و مقیاسهای شناختی وودکاک-جانسون، نیمرخ هوشی را تدوین […]

ادامه مطلب
هوش و اقسام آن

هوش و اقسام آن

هوش چیست؟ تفاوت هوش شناختی باهوش هیجانی، آی کیو نوابغ-چگونه کودکان راباهوش باربیاوریم-رابطه فضولی با هوش چیست-آیابرای بهبودهوش جنین راهکاری وجود دارد؟ …

 بهزاد امینی، کارشناس ارشد  کاردرمانی

ادامه مطلب