رویکرد تقابل جفت هاي کمینه - گفتار درمانی

رویکرد تقابل جفت هاي کمینه - گفتار درمانی
  • ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
  • ادمین
  • ۰ دیدگاه
  • ۵ دقیقه

رویکرد تقابل جفت هاي کمینه - گفتار درمانی

جفت هاي کمینه مجموعه اي از کلمات هستند که در یک واج با هم تفاوت دارند وهمین تفاوت در آنها براي ایجاد تغییرمعنی کافی است.

جمعیت هدف

این روش به طور کلی براي کودکانی که وضوح گفتار ندارند به کار برده می شود.

و دیگر همکاران می توان چندین ویژگی را براي جمعیت مورد هدف این رویکرد در نظر گرفت شامل:

۱- گفتار ناواضح

۲- حداقل 6 فرایند واج شناختی متفاوت

۳-تک زبانه با آسیب واج شناختی خفیف،خفیف-متوسط و شدید

۴- درك زبانی متناسب با سن

۵- نداشتن مشکلات حرکتی دهانی، عصب شناختی، اجتماعی و مشکلات رشدي کلی

طبق گزارشات اخیر این روش براي کودکانی با این ویژگی ها ممکن است کاملا یا خیلی مناسب نباشد.

روش هاي ارزیابی براي تشخیص مربوط بودن مداخله گفتار درمانی

روش هاي ارزیابی زیادي وجود دارد که بتوان با آن تعیین کرد کودك براي رویکرد جفت کمینه مناسب است یا خیر؟

۱- نمونه هاي استاندارد و غیر استاندارد تک کلمه و گفتار پیوسته

۲- آنالیز فرایندهاي واجی

زمانی که نمونه گفتار کودك گرفته شد شدت آسیب و ماهیت خطاي گفتاري مشخص می شود تا تعیین شود کودك براي این رویکرد مناسب است یا خیر

شدت آسیب بر اساس:

۱- نتایج استاندارد یک آزمون استاندارد (PCC)

۲- محاسبه درصد همخوان درست

100 % خفیف - شدت 85

84,9 % خفیف-متوسط - شدت 65

ناحیه هدف در مداخله:

این رویکرد در ابتدا مهارت تولید گفتار را در کودکانی که آسیب واج شناختی دارند مورد هدف قرار می دهد.

منظور از این مهارت تولید همخوان،واکه،هجا،کلمات و .... با وجود اینکه تمییز شنیداري یا درك گفتار هدف برخی از بررسی هاي جفت کمینه بوده است هنوز به عنوان یکی ازدو ویژگی هاي مورد استفاده در رویکرد جفت کمینه محسوب نمی شود.

پایه هاي تجربی

انجام رویکرد تقابل جفت کمینه به شکل زیر انجام می شود که شامل 7 جز مجزا هم می باشد:

1-Speech production activities:

فعالیت با تقلید یا تولید گفتار خودبه خودي جفت کلمات کمینه آغاز می شود.

2- semantic confusion:

homonym هاي موجود در گفتارش قرار می گیرد آنگاه به او فیدبک هایی در قالب درخواست براي کودك در مقابل واضح تولید کردن کلمه هدف و جفت کمینه داده می شود.

3- articulation instruction:

به کودك آموزش داده می شود که چگونه کلمه هدف یا صدا را تولید کند.

4- phonetic accuracy:

پاسخ هاي تولیدي آنها زمانی صحیح پذیرفته می شود که دربرگیرنده آن واج متقابل باشد.

5- auditory discrimination:

به کودکان تصاویر کلمات جفت کمینه نشان داده می شود و آموزش داده می شود کلمه اي که از دهان درمانگر می شنود را نشان دهد.

6- Phrase and sentence level:

از کودکان خواسته می شود که ازکلمات جفت کمینه در عبارت ها و جملات استفاده کنند.

7- parent involvement به خانواده ها روش آموزش داده می شود تا آنها فعالیت ها را در خانه دنبال کنند.

روش هاي مداخله

دو روش رایج مداخله:

1. meaningful minimal pair intervention

2. perception-production minimal pair approach

تفاوت آنها در این است که چگونه جفت هاي کمینه به کودك ارائه می شود.

در رویکرد اول کودك چالشی براي تولید تفاوت بین جفت هاي کمینه دارد اما در روش دوم قبل از تولید خودانگیخته یک آموزش درکی را به واسطه تقلید تمرین تولید دریافت می کند.

قبل از شروع هرکدام از رویکردها 5 تصویر با معنی از کلمات جفت کمینه که هدف مداخله اش است را انتخاب می کند که می تواند فرایند واجی ، همخوان، ویژگی همخوانی، هجا یا کلمه باشد.

۰ دیدگاه:

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

    دیدگاه شما