رويكرد يكپارچگي حسي (si)

رويكرد  يكپارچگي حسي (si)
  • ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
  • ادمین
  • ۰ دیدگاه
  • ۵ دقیقه

رويكرد يكپارچگي حسي (si)

توانبخشی

رويكرد درمانی یکپارچگی حسی (SI) در سال ۱۹۷۰ توسط آیرس معرفی شد. به اعتقاد آیرس یکپارچگی حسی فرآیند عصبی است که به موجب آن امکان استفاده کارآ و مؤثر از بدن در محیط، بر اساس اطلاعات حسی دریافت شده از بدن و محیط اطراف میسر می شود. (آیرس۱۹۷۲)

بر این اساس یکپارچگ حسی فرآیند رشدی نورولوژیکی طبیعی است که طی آن مغز تحریکات حسی دریافت.  شده از بدن فرد و محیط پیرامون وی را تنظیم، ترکیب و سازماندهی می کند و پاسخ هدفمند و متناسب با این تحریکات می دهد.https://occupationaltherapychildren.com.au/we-have-skills/what-is-sensory-integration-therapy/

یکپارچگی حسی

 

یکپارچگی  از زمان جنینی آغاز شده و در سراسر حیات آدمی وجود دارد. ۷ سال اول کودکی زمان اوج گیری و شدت یکپارچگی حسی است. در این دوران است . که کودک اعضای بدن خویش را می شناسد و سعی در استفاده عملکردی از آن ها دارد. به این معنی که با خود می اندیشد که چه کار می خواهم بکنم. و چگونه این کار را انجام دهم. و بدین ترتیب طرح ریزی برای انجام کار می کند. در نتیجه رفتار از او سر می زند. احساس پایه و اساس آموزش و رفتارهای پیچیده است. و جهت استفاده عملکردی از بدن در محیط لازم است. آگاهی از این فرایند به ما در مورد چگونگی تأثیر حس بر رشد اطلاعات لازم را می دهد. یکپارچگی حسی یک روش درمانی است. این روش به کودکان با مشکلات خاص یادگیری کمک می کند تا به حداکثر کارآیی خود برسند. 

امروزه کاردرمانگران با الهام از شیوه خانم آیرس در درمان مشکلات یادگیری بر اساس این روش به آموزش مهارتهای حسی-حرکتی و درکی حرکتی در قالب فعالیت های متنوع و لذتبخش می پردازند. به این معنی که محیط غنی از تحریکات فراهم آورده و به کودکان کمک می کنند تا پاسخ به تحریکات را مدیریت کرده و به شیوه عملکردی تری رفتار نمایند.

منبع: سايت دكتر سلامhttps://www.ofoghclinic.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d9%83%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%da%af%d9%8a-%d8%ad%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%ad%d8%b3%db%8c/

۰ دیدگاه:

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

    دیدگاه شما