خانم مریم حسینی - کارشناس ارشد کاردرمانی

کارشناس ارشد کاردرمانی

خانم مریم حسینی

(کارشناس ارشد کاردرمانی)

سوابق تحصیلی:
  • کارشناس ارشد کاردرمانی
سابقه کار تخصصی:
  • ۶ سال سابقه بالینی بازی درمانی
تخصص ها:
  • بازی درمانی کودکان اوتیسم
  • بازی درمانی کودکان بیش فعال
  • بازی درمانی اضطراب