آقای محمد جلح - کارشناس ارشد کاردرمانی

کارشناس ارشد کاردرمانی

آقای محمد جلح

(کارشناس ارشد کاردرمانی)

سوابق تحصیلی:
  • کارشناس ارشد کاردرمانی
سابقه کار تخصصی:
  • ۷ سال سابقه کار بالینی کودکان
تخصص ها:
  • کاردرمانی فلج مغزی
  • کاردرمانی اوتیسم
  • کاردرمانی تاخیر حرکتی