ارتقای توانمندی های هوشی - شناختی

ارتقای توانمندی های هوشی - شناختی
 • ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
 • ادمین
 • ۰ دیدگاه
 • ۵ دقیقه

ارتقای توانمندی های هوشی - شناختی

اقدامات سنجش روانشناختی به اجرا و نمرهگذاری محدود نبوده و مسئولیت تفسیرهای کاربردی را نیز در راستای برنامه ریزی مداخلات آموزشی-درمانی عهدهدار است. مقیاس هوشی وکسلر به عنوان یکی از کاربردیترین مقیاسهای انفرادی سازه هوش محسوب میشود که به موازات مقیاسهای هوشی استانفورد-بینه و مقیاسهای شناختی وودکاک-جانسون، نیمرخ هوشی را تدوین نموده و اطلاعات مفیدی را در زمینههای سنجش بالینی ارایه میکند.

سازهی هوش قابلیتی است که در شخص وجود دارد و منجر به شکلگیری اقدامی هدفمند، تفکر منطقی و ارتباط موثر با محیط پیرامون میشود.

نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان با مقیاسهای چهارگانه فهم کلامی، استدلال ادراکی، حافظهی فعال و سرعت پردازش میتواند نبوغ و هوش برتر، ناتوانی یادگیری، اختلالات توجه و نارساییهای تحولی-شناختی را تشخیص دهد و بستر مناسبی را برای شناسایی و سپس مداخلات آموزشی-بالینی فراهم سازد. این نسخه مبتنی بر سنجش شناختی فرایند محور بوده به عنوان یکی از کاملترین ابزارهای سنجش بالینی، نیمرخ هوش را به نمایش میگذارد.

۰ دیدگاه:

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

  دیدگاه شما
  مقالات پیشنهادی
  ارتقای توانمندی های هوشی - شناختی

  کاردرمانی جسمی

  ۰۸ بهمن ۱۴۰۰
  ارتقای توانمندی های هوشی - شناختی

  بیش فعالی یا ADHD چیست؟

  ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
  ارتقای توانمندی های هوشی - شناختی

  فلج مغزی

  ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
  ارتقای توانمندی های هوشی - شناختی

  کلینیک کاردرمانی

  ۰۸ بهمن ۱۴۰۰