ارتقای توانمندی های هوشی - شناختی

ارتقای توانمندی های هوشی - شناختی
  • ۰۸ اسفند ۱۳۹۷
  • ادمین
  • ۰ دیدگاه
  • ۵ دقیقه

ارتقای توانمندی های هوشی - شناختی

اقدامات سنجش روانشناختی به اجرا و نمرهگذاری محدود نبوده و مسئولیت تفسیرهای کاربردی را نیز در راستای برنامه ریزی مداخلات آموزشی-درمانی عهدهدار است. مقیاس هوشی وکسلر به عنوان یکی از کاربردیترین مقیاسهای انفرادی سازه هوش محسوب میشود که به موازات مقیاسهای هوشی استانفورد-بینه و مقیاسهای شناختی وودکاک-جانسون، نیمرخ هوشی را تدوین نموده و اطلاعات مفیدی را در زمینههای سنجش بالینی ارایه میکند.

سازهی هوش قابلیتی است که در شخص وجود دارد و منجر به شکلگیری اقدامی هدفمند، تفکر منطقی و ارتباط موثر با محیط پیرامون میشود.

نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان با مقیاسهای چهارگانه فهم کلامی، استدلال ادراکی، حافظهی فعال و سرعت پردازش میتواند نبوغ و هوش برتر، ناتوانی یادگیری، اختلالات توجه و نارساییهای تحولی-شناختی را تشخیص دهد و بستر مناسبی را برای شناسایی و سپس مداخلات آموزشی-بالینی فراهم سازد. این نسخه مبتنی بر سنجش شناختی فرایند محور بوده به عنوان یکی از کاملترین ابزارهای سنجش بالینی، نیمرخ هوش را به نمایش میگذارد.

۰ دیدگاه:

اولین دیدگاه را شما بنویسید.

    دیدگاه شما