ارتقای توانمندی های هوشی - شناختی - کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی افق گیشا

ارتقای توانمندی های هوشی – شناختی

ارتقای توانمندی های هوشی – شناختی

اقدامات سنجش روانشناختی به اجرا و نمرهگذاری محدود نبوده و مسئولیت تفسیرهای کاربردی را نیز در راستای برنامه ریزی مداخلات آموزشی-درمانی عهدهدار است. مقیاس هوشی وکسلر به عنوان یکی از کاربردیترین مقیاسهای انفرادی سازه هوش محسوب میشود که به موازات مقیاسهای هوشی استانفورد-بینه و مقیاسهای شناختی وودکاک-جانسون، نیمرخ هوشی را تدوین نموده و اطلاعات مفیدی را در زمینههای سنجش بالینی ارایه میکند.

سازهی هوش قابلیتی است که در شخص وجود دارد و منجر به شکلگیری اقدامی هدفمند، تفکر منطقی و ارتباط موثر با محیط پیرامون میشود.

نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان با مقیاسهای چهارگانه فهم کلامی، استدلال ادراکی، حافظهی فعال و سرعت پردازش میتواند نبوغ و هوش برتر، ناتوانی یادگیری، اختلالات توجه و نارساییهای تحولی-شناختی را تشخیص دهد و بستر مناسبی را برای شناسایی و سپس مداخلات آموزشی-بالینی فراهم سازد. این نسخه مبتنی بر سنجش شناختی فرایند محور بوده به عنوان یکی از کاملترین ابزارهای سنجش بالینی، نیمرخ هوش را به نمایش میگذارد.

مدیر سایت

مدیر سایت

...

ارسال دیدگاه